+48733738462
kontakt@arquitecto.pl

Co zawiera projekt zagospodarowania terenu i do czego jest potrzebny?

Jeśli planujesz budowę domu, musisz wiedzieć, że nie wystarczy tylko wybrać projekt architektoniczny budynku. Potrzebujesz także projektu zagospodarowania terenu, który jest nieodłączną częścią projektu budowlanego. Bez niego nie uzyskasz pozwolenia na budowę, a także nie zagwarantujesz sobie komfortu i funkcjonalności działki. Co więc zawiera projekt zagospodarowania terenu i do czego jest potrzebny? Odpowiedzi znajdziesz w naszym artykule.

Projekt zagospodarowania terenu – czym jest i kto go wykonuje?

Projekt zagospodarowania terenu lub działki to dokument, który określa najważniejsze cechy i parametry techniczne parceli oraz planowany sposób jej urządzenia. Zawiera on informacje na temat usytuowania budynku na działce, sieci uzbrojenia terenu, sposobu odprowadzania ścieków, układu komunikacyjnego, ukształtowania terenu i układu zieleni. Projekt zagospodarowania terenu jest częścią projektu budowlanego, na podstawie którego wydawane jest pozwolenie na budowę. Jest to jeden z najważniejszych elementów, jakie składają się na projekt budowlany, ponieważ określa on, czy budowa będzie zgodna z warunkami zabudowy, planem miejscowym i innymi przepisami.

Projekt zagospodarowania terenu powinien być sporządzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia architektoniczno-budowlane. Nie musi to być ten sam architekt, który zaprojektował budynek, ale powinien on współpracować z nim, aby dopasować projekt domu do warunków działki. Projekt zagospodarowania terenu powinien być wykonany na podstawie aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, na której naniesione są wszystkie istniejące i planowane elementy zagospodarowania.

Projekt zagospodarowania terenu – co zawiera?

Projekt zagospodarowania terenu składa się z dwóch podstawowych elementów: części opisowej i części rysunkowej. Część opisowa zawiera następujące informacje:

 • przedmiot zamierzenia budowlanego, czyli rodzaj i przeznaczenie budynku oraz zakres całego zamierzenia, jeśli obejmuje ono więcej niż jeden obiekt budowlany;
 • istniejący stan zagospodarowania terenu, czyli informację o obiektach budowlanych, które znajdują się na działce lub są przeznaczone do rozbiórki;
 • projektowane zagospodarowanie terenu, czyli informację o:
  • urządzeniach budowlanych związanych z obiektami budowlanymi, takich jak przyłącza, studnie, szamba, oczyszczalnie, zbiorniki, ogrodzenia, bramy, altany, wiaty, itp.;
  • sposobie odprowadzania lub oczyszczania ścieków, czyli wyborze między kanalizacją, szambem lub przydomową oczyszczalnią ścieków;
  • układzie komunikacyjnym, czyli drogach wewnętrznych, podjazdach, chodnikach i miejscach postojowych;
  • parametrach technicznych sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, czyli dostępie do mediów takich jak woda, prąd, gaz, telefon, internet, itp.;
  • ukształtowaniu terenu i układzie zieleni, czyli kształcie i poziomie działki, nasypach, wykopach, tarasach, zadrzewieniu, trawnikach, rabatach, itp.;
 • zestawieniu powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych oraz powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników.

Część rysunkowa jest graficznym odwzorowaniem części opisowej i zawiera następujące elementy:

 • orientację położenia działki w stosunku do sąsiadujących terenów i stron świata;
 • obrys budynku i jego usytuowanie na działce z uwzględnieniem odległości od granic działki i innych obiektów budowlanych;
 • układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych związanych z obiektami budowlanymi;
 • układ sieci uzbrojenia terenu i przyłączy do mediów;
 • układ komunikacyjny terenu i sposób dostępu do drogi publicznej;
 • ukształtowanie terenu i układ zieleni z zaznaczeniem istniejącego i planowanego zadrzewienia.

Projekt zagospodarowania terenu – do czego jest potrzebny?

Projekt zagospodarowania terenu jest potrzebny przede wszystkim do uzyskania pozwolenia na budowę. Jest to dokument, który musi być załączony do wniosku o pozwolenie na budowę i przedstawiony do oceny organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Organ ten sprawdza, czy projekt spełnia wszystkie wymagania prawne i techniczne, takie jak:

 • zgodność z warunkami zabudowy, jeśli zostały wydane dla danej działki;
 • zgodność z planem miejscowym, jeśli obowiązuje na danym terenie;
 • zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi;
 • zgodność z zasadami współżycia społecznego, estetyki i kultury przestrzennej.

Jeśli organ administracji architektoniczno-budowlanej uzna, że projekt zagospodarowania terenu spełnia wszystkie te kryteria, wyda pozwolenie na budowę. Jeśli natomiast stwierdzi, że projekt narusza jakieś przepisy lub normy, może odmówić wydania pozwolenia lub zażądać wprowadzenia zmian do projektu.

Projekt zagospodarowania terenu jest także potrzebny do zapewnienia komfortu i funkcjonalności działki. Dobrze zaprojektowana działka to taka, która:

 • zapewnia odpowiednie warunki do zamieszkania, odpoczynku i rekreacji;
 • uwzględnia potrzeby i preferencje domowników oraz gości;
 • harmonizuje z otoczeniem i krajobrazem;
 • wykorzystuje potencjał i możliwości działki;
 • minimalizuje koszty budowy i eksploatacji;
 • chroni środowisko naturalne i zasoby naturalne.

Aby osiągnąć te cele, należy wziąć pod uwagę wiele czynników, takich jak:

 • kształt, wielkość i położenie działki;
 • warunki geologiczne, hydrologiczne i klimatyczne terenu;
 • dostępność mediów i infrastruktury technicznej;
 • rodzaj i charakter budynku oraz jego funkcje;
 • potrzeby i oczekiwania użytkowników działki;
 • styl i estetyka zagospodarowania;
 • zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Projekt zagospodarowania terenu powinien być więc nie tylko zgodny z prawem, ale także z indywidualnymi potrzebami i gustami inwestora. Tylko wtedy działka będzie miejscem, w którym będzie się dobrze żyło i cieszyło okiem.

Podsumowanie

Projekt zagospodarowania terenu jest niezbędnym dokumentem, który musisz posiadać, jeśli chcesz zbudować dom na własnej działce. Zawiera on informacje na temat usytuowania budynku, sieci uzbrojenia terenu, sposobu odprowadzania ścieków, układu komunikacyjnego, ukształtowania terenu i układu zieleni. Projekt zagospodarowania terenu jest częścią projektu budowlanego, na podstawie którego wydawane jest pozwolenie na budowę. Jest to także dokument, który zapewnia komfort i funkcjonalność działki, uwzględniając potrzeby i preferencje inwestora oraz zasady ochrony środowiska. Projekt zagospodarowania terenu powinien być sporządzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia architektoniczno-budowlane, która współpracuje z architektem projektującym budynek. 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com